Zwroty i reklamację proszę kierować na adres:

GREMONT

Biała 110, 98-332 Rząśnia

lub bezpośrednio do producenta:

Artgeist Sp. z o.o.: ul. Stargardzka 2a, 54-156 Wrocław

Formularz zwrotu towaru

I. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Umowa sprzedaży dotycząca zakupu danych produktów w Sklepie jest zawierana pomiędzy klientem, a GREMONT Grzegorz Cytarzyński i ma charakter terminowy - trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez klienta.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty i świadczenia, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia.

 3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze możliwość jego ewentualnego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Przy odstąpieniu od umowy klient ponosi koszty zwrotu towaru.Formularz REKLAMACJI TOWARU

II. Reklamacje.

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania towarów bez wad. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski. Warunki realizacji gwarancji i czas jej trwania są określone w karcie gwarancyjnej wystawianej przez gwaranta, o czym klient będzie poinformowany na stronie produktowej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że GREMONT niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez GREMONT albo GREMONT nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 4. GREMONT rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni GREMONT nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, że żądania klienta zostały uznane za uzasadnione.

 5. Sprawdzenie stanu i określenie charakteru uszkodzenia przesyłki dokonane w obecności kuriera, w tym w szczególności sporządzenie protokołu szkody, ułatwi GREMONT rozpatrzenie reklamacji.III. Zwrot należności Klientom.

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących GREMONT do zwrotu należności wpłaconych przez klienta, zwrot ten następuje w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

 2. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy z którego nastąpiła płatność, lub rachunek bankowy wskazany przez klienta. W przypadku wątpliwości, GREMONT zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. GREMONT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie zwrotu należności wynikłe w związku z przekazaniem przez klienta błędnych danych.


Zamknij
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.